هدف: 
تهيه و اجراي دستورالعمل ها و مقررات ايمني و بهداشت محيط كار، كنترل ضايعات نيروي انساني و تجهيزات، سلامت محيط كار و كاركنان، كنترل كيفيت لوازم و تجهيزات ايمني، تشكيل كميته عالي حفاظت و ايمني؛ همچنين تجزيه و تحليل حوادث و اتفاقات تحت سرپرستي معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ

معرفي 
دفتر ايمني و كنترل ضايعات يكي از واحدهاي زيرمجموعه معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ شركت است كه وظايف كلي آن به دو بخش ايمني و كنترل ضايعات تقسيم مي شود كه اهم وظايف و مأموريت هاي واحد به شرح ذيل مي باشد:

وظايف:
-    
رعايت قوانين و مقررات، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي ايمني، بهداشت كار و كنترل ضايعات درمديريت هاي برق شهرستان -    

-          برگزاري و تشكيل جلسات و گردهمايي هاي ايمني و بهداشت كار در مديريت هاي برق شهرستان و ديگر واحدهاي بهره برداري توزيع جنوب كرمان بمنظور تشريح حوادث ، اتفاقات و خسارات وارده بر نيروي انساني و تجهيزات
-    
تهيه و جمع آوري استانداردهاي ايمني و دستورالعمل هاي استفاده صحيح از لوازم ايمني و ابزار كار در جهت ايمن سازي محيط كار، تاسيسات و تجهيزات شبكه توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان
 -    
تهيه مشخصات فني لوازم ايمني و ابزار كار جهت سفارش براي خريد و كنترل كيفيت لوازم با همكاري امور تداركات
-    
آموزش استفاده صحيح و بموقع و بجا از لوازم ايمني و ابزار كار در مديريت هاي برق شهرستان و ديگر واحدهاي بهره برداري
-    
بررسي تجزيه و تحليل گزارشات در رابطه با اتفاقات و حوادث ، علل و خسارات وارده بر نيروي انساني و ابزار كار و تجهيزات و تاسيسات در صورت لزوم با انجام بازديد از محل حادثه
 -    
تشكيل كميته عالي حفاظت فني و بهداشت كار بر اساس قوانين كار؛ همچنين نظارت بر نحوه تشكيل و موضوعات مطروحه ايمني و بهداشت كار كه در جلسات مورد تجزيه تحليل و بررسي قرار مي گيرد
 -    
جمع آوري دستورالعمل هاي زيست محيطي اعم از نحوه بكارگيري، نگهداري و امحاي مواد و تجهيزات زيان بار مانند روغن ها و گاز ها به منظور جلوگيري خسارت به محيط زيست ، مردم و كاركنان و نگهداري آنها در بانك هاي اطلاعاتي
 -    
ارزيابي مديريت هاي برق شهرستان و واحد هاي مرتبط در مورد اعمال دستورالعمل هاي مرتبط با عوامل محيط زيست
 -    
تشريك مساعي با كارشناسان بهداشت حرفه اي و بازرسان كار جهت اجراي مقررات حفاظت فني و بهداشت كار ومحيط زيست همچنين پيگيري در استقرار نظامHSE
 -    
ثبت آمار حوادث و تجزيه وتحليل حوادث و تعيين ضريب تكرار و شدت سالانه حوادث

Powered by DorsaPortal