۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ فروردين
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
توجه
برای ارتباط با مدیر عامل و مدیران ارشد دستگاه می توانید در روزهای دوشنبه مراجعه نمایید.
مدیریت عامل
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
عبدالوحید مهدوی نیا
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس برق- قدرت
تلفن:03432116085
شماره فاکس :03432116081
ایمیل :a_mahdavinia(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق 1
معاونین
عضو هیات مدیره-معاون بهره برداری و دیسپاچینگ
سید کمال موسوی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق- قدرت
تلفن:03432122727
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :k_mosavi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان2- اتاق45
عضو هیات مدیره-معاون مالی و پشتیبانی
حمید سهرابی پور
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی - مالی دولتی
تلفن:03432111500
شماره فاکس :03432111500
ایمیل :h_sohrabipour(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق 29
معاون منابع انسانی
عبدالحمید شیرنژاد
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی قدرت- انرژی
تلفن:03432111096
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :h_shirnejad(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :درخواست اشتغال
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق35
قائم مقام مدیر عامل در مدیریت های برق شهرستان
رضا رشیدی
مدرک تحصیلی:لیسانس برق - الکترونیک
تلفن:03432116087
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :r_rashidi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان2، اتاق 55
معاون برنامه ریزی و مهندسی
بتول شیخ شعاعی
مدرک تحصیلی:لیسانس برق- الکترونیک
تلفن:03432115620
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :b_shoaee(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق12
معاون فروش و خدمات مشترکین
محمد سلیمانی ساردو
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق –کنترل
تلفن:03432115622
شماره فاکس :03432115622
ایمیل :m_soleymani(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :اعتراض به قبض،درخواست انشعاب، گزارش برق غیر مجاز
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان3-اتاق 60
حوزه مدیر عامل
مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل
حسین نیک پور
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس برق - مخابرات
تلفن:03432111097
شماره فاکس :03432116081
ایمیل :h_nikpour(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق2
مدیر دفتر روابط عمومی
مهرداد محسنی تکلو
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:03432111000
شماره فاکس :03432111000
ایمیل :m_mohseni(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق6
مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی شکایات
محمد جواد تورنجی
مدرک تحصیلی:لیسانس حقوق
تلفن:03432111873
شماره فاکس :03432111873
ایمیل :m_toranji(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق15
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
علیرضا قریه میرزایی
مدرک تحصیلی:لیسانس مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تلفن:03432111093
شماره فاکس :03432111093
ایمیل :harasat(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق34
مدیران ستادی
مدیر دفتر بازار برق
محمود احمدی زرندی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس برق - الکترونیک
تلفن:03432112217
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :m_ahmadi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان 2 ، اتاق51
مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه
مهدی احمدی نژاد
مدرک تحصیلی:لیسانس برق - الکترونیک
تلفن:03432115620
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :m_ahmadinejad(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق14
مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری
فرزانه امجدی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی قدرت- انرژی
تلفن:03432111096
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :f_amjadi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق36
مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
محمد حسین تقی زاده
مدرک تحصیلی:لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات
تلفن:03432115622
شماره فاکس :03432115622
ایمیل :m_taghizadeh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :اعتراض به قبض
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان3-اتاق 61
مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
شیرین بیدرانی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی
تلفن:03432111096
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :s_bidarani(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :درخواست اشتغال
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق33
رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
حمید مرادی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03432116087
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :h_moradi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان 2، اتاق54
مدیر دفتر مدیریت مصرف
مجتبی ثمره اکبر
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق–قدرت
تلفن:03432115622
شماره فاکس :03432115622
ایمیل :m_samareh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان3، اتاق57
مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری
حسین حبیبی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:03432115622
شماره فاکس :03432115622
ایمیل :h_habibi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :گزارش انشعاب غیرمجاز
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان 3-اتاق 64
مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
رضوان حسنی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:03432111096
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :r_hasani(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق34
مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات
علیرضا خواجویی راوری
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03432116087
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :a_khajoee(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان2، اتاق56
مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق
عباس دریجانی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس برق - قدرت
تلفن:03432122727
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :a_darijani(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :اعتراض به خاموشی
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان2، اتاق49
مدیر امور مالی
مجید رستمی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس حسابداری
تلفن:03432111500
شماره فاکس :03432111500
ایمیل :m_rostami(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان2، اتاق28
مدیر امور تدارکات
محمد ستوده نیا
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:03432116086
شماره فاکس :03432116086
ایمیل :m_sotodeh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق26
مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری
مراد علی سلیمانی خاردان
مدرک تحصیلی:لیسانس برق- قدرت
تلفن:03432122727
شماره فاکس :034332110402
ایمیل :mor_soleymani(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :اصلاح شبکه افت ولتاژ،اصلاح روشنایی معابر،رفع حریم
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان2- اتاق 47
مدیر دفتر مهندسی و نظارت
حسین کرامتی پور
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03432115620
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :h_keramatipour(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق13
مدیر دفتر تحقیقات
احمد کریمی افشار
مدرک تحصیلی:لیسانس برق-قدرت
تلفن:03432110403
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :a_karimiafshar(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق 5
مدیر امور کارکنان و رفاه
محمد مجدزاده خاندانی
مدرک تحصیلی:لیسانس الکترونیک
تلفن:03432111096
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :m_majdzadeh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق 37
مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه
غلامرضامیرزایی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03432134715
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :gh_mirzaei(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق3
مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات
مجتبی یزدانی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر/هوش مصنوعی
تلفن:03432124937
شماره فاکس :03432124937
ایمیل :m_yazdani(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان1- اتاق32
مدیر امور نظارت بر خدمات عمومی
سید محمد رضوی علوی
مدرک تحصیلی:لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:03432133389
شماره فاکس :03432110402
ایمیل :m_razavi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان1، اتاق27
مدیر دفتر نظارت بر فروش و خدمات مشترکین
محمد علی علیخاصی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03432115622
شماره فاکس :
ایمیل :m_alikhasi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :درخواست انشعاب
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان3-اتاق 58
مدیران امور
مدیر برق شهرستان ارزوئیه
داریوش نجم الدینی
مدرک تحصیلی:لیسانس تکنولوژی برق-قدرت
تلفن:03442480253
شماره فاکس :03442480193
ایمیل :d_najmadini(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان بافت
حسین یکتا
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:03442423372
شماره فاکس :03442423964
ایمیل :h_yekta(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان بردسیر
مهدی عالم زاده
مدرک تحصیلی:لیسانس تکنولوژی برق-قدرت
تلفن:03433520100
شماره فاکس :03433527777
ایمیل :m_alemzadeh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان بم
حمزه صدیقی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03444343006
شماره فاکس :03444343003
ایمیل :h_sedighi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان جیرفت
غلامعباس انجم شعاع
مدرک تحصیلی:لیسانس برق - قدرت
تلفن:03443315020
شماره فاکس :03443313001
ایمیل :g_anjomshoa(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان رابر
مهدی رشیدی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03442453336
شماره فاکس :03442452336
ایمیل :
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان رودبار جنوب
مسعود پور حیدری نژاد
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03443367383
شماره فاکس :03443367344
ایمیل :
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان ریگان
مصطفی پرورش
مدرک تحصیلی:لیسانس برق - قدرت
تلفن:03444361292
شماره فاکس :03444361291
ایمیل :m_parvaresh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان سیرجان
رضا سلمانی زاده کرانی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03442265401
شماره فاکس :03442254570
ایمیل :r_salmanizadeh(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان عنبر آباد
مجتبی شادجو
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03443293255
شماره فاکس :03443293678
ایمیل :m_shadjoo(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان فاریاب
اکبر حسنخانی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:034433395101
شماره فاکس :03443390743
ایمیل :
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
سرپرست برق شهرستان فهرج
سید کرامت اکرمیان
مدرک تحصیلی:لیسانس تکنولوژی برق-قدرت
تلفن:03444281203
شماره فاکس :03444281303
ایمیل :k_akramiyan(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان قلعه گنج
سید یحیی هادی زاده
مدرک تحصیلی:لیسانس تکنولوژی برق-قدرت
تلفن:03443391348
شماره فاکس :03443391347
ایمیل :
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان کهنوج
بیژن مجازی دلفارد
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03443203001
شماره فاکس :03443230524
ایمیل :b_mojazi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان منوجان
محمدمهدی مسعودی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:034443301007
شماره فاکس :034443301006
ایمیل :m_masodi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
مدیر برق شهرستان نرماشیر
علیرضا موحدی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت
تلفن:03444271288
شماره فاکس :03434221100
ایمیل :a_movahedi(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :
سال 1400، تولید پشتیبانی و مانع زدایی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان میباشد.
Powered by DorsaPortal