تعريف مديريت مصرف
مديريت مصرف شامل مجموعه‌اي از فعاليتهاي به هم پيوسته بين صنعت برق و مشتركين آن به منظور تعديل بار مصرفي مشترك است تا بتوان با كارآيي بيشتر و هزينه كمتر به مطلوبيت يكساني در زمينه مصرف دست يافت. در اين صورت عرضه‌كننده و مصرف كننده به سود بيشتري دست خواهند يافت. مقوله‌هايي مانند افزايش بازده نيروگاهها، تكنولوژي‌هاي جديد و خدمات مشاوره‌اي در كنار كنترل بار، نرخهاي چندتعرفة اي و ذخيره انرژي در حيطه مديريت مصرف قرار مي‌گيرند.


هدف مديريت مصرف
مديريت مصرف عبارت است از برنامه‌ريزي، اجراء و نظارت‌بر آن قسمت از فعاليتهاي مرتبط با برق كه برمصرف برق تأثير مي‌گذارد و سبب بوجود‌آمدن تغييرات مطلوب در شكل بار، الگوي زماني مصرف و ميزان مصرف انرژي مي‌گردد.
منافع حاصل از مديريت مصرف در در موارد زير خلاصه نمود:

 1. كاهش ميزان مصرف پيك از طريق كنترل سيستم، نرخهاي تعرفه تصاعدي و مبتني‌بر فصلها و زمانهاي مختلف و ذخيره‌سازي
 2. كاهش هزينه توليد با بهبود ضريب بار بدون نياز به ساخت نيروگاههاي جديد
 3. تخصيص بهينه منابع در بلندمدت با ايجاد توازن بين عرضه و تقاضاي برق
 4. اتخاذ سياستهاي مناسب در جهت حفظ محيط زيست و كاهش آلودگي
 5. اتخاذ سياستهاي مناسب در صنايع و كمك به صنايع در جهت كاهش هزينه توليد
 6. آزادسازي سرمايه‌هاي صنعت برق به منظور افزايش كارآيي جهت رفاه مصرف‌كننده

در اين راستا، با اتخاذ سياستهاي مناسب نه تنها سطح زندگي و مطلوبيت مصرف كاهش نمي‌يابد، بلكه هدف حفظ سطح زندگي و سطح رفاه با مصرف كمتر انرژي است.


شرح وظايف دفتر مديريت مصرف

 1. فعاليتهاي ترويجي و آموزش و آگاهسازي در بخش صنعت
 2. بررسي و مطالعه وضعيت بار در حوزه شركت برق منطقه‌اي 
 3. مطالعه و شناخت پتانسيلهاي صرفه‌جويي انرژي الكتريكي و ديماند مشتركين تحت پوشش
 4. پيگيري و اجراي برنامه‌هاي ابلاغي ستاد صنعت برق درخصوص مديريت بار و مصرف
 5. پيگيري فعاليتهاي اجرايي ساير واحدهاي شركت در زمينه مديريت مصرف

 

شاخصهاي كليدي عملكرد

 1. جلب مشاركت مشتركين بمنظور استفاده بهينه از برق
 2. كنترل و نظارت بر شدت انرژي مصرفي مشتركين

 

Powered by DorsaPortal