۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تيتر سوال
مجوزهاي لازم براي استفاده از تعرفه هاي مخفف كدامند؟ آيا ارائه آنها براي بهره مندي از تخفيف ها كافي است؟ مجوزهاي لازم براي استفاده از تعرفه هاي مخفف كدامند؟ آيا ارائه آنها براي بهره مندي از تخفيف ها كافي است؟
مجوزهاي لازم براي مشتركين تعرفه هاي عمومي-كشاورزي و صنعتي در آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق كه در سايت موجود است بيان گرديده و براي بهره مندي از تعرفه هاي مخفف برق علاوه بر ارائه مجوزها، تطبيق كاربري مصرف با مجوزهاي ارائه شده الزامي است.
فرآيند اخذ انشعاب برق چگونه خواهد بود؟ فرآيند اخذ انشعاب برق چگونه خواهد بود؟
با توجه مراحل درخواست انشعاب (فرآيند فروش انشعاب مندرج در سايت)پس از تكميل فرم درخواست تامين برق و تاييد كارشناس مربوطه مبني بر كفايت تكميل و مدارك مورد لزوم و برگزاري جلسه بازديد از محل درخواست تامين برق ، در صورت نیاز موضوع در جلسات كميسيونهاي مصارف سنگين كه به صورت موردی در محل شركت تشكيل مي شود مطرح و پس از بحث و بررسي شرايط اوليه نحوه تامين برق كتبا اعلام مي گردد.
شرايط كاهش موقت قدرت قراردادي كدامند؟ شرايط كاهش موقت قدرت قراردادي كدامند؟
از شرايط كاهش موقت قدرت قراردادي بايستي به لزوم رعايت كاهش براي مدت 5/1 سال براي بار اول اشاره كرد به اين معني كه اگر مشترك صنعتي قدرت خود را به ميزان مورد نظر موقتاكاهش داده است بايستي حداقل به مدت 5/1 سال قدرت كاهش يافته را رعايت نمايد در صورت عدم رعايت تمام صورتحسابهاي صادره با قدرت اصلي(كاهش لغو شده منظور مي شود) تعديل خواهند شد .
شرايط قطع موقت انشعاب برق چيست؟ شرايط قطع موقت انشعاب برق چيست؟
الف)در صورتي كه مشترك پس از تسويه حساب،تقاضاي قطع موقت انشعاب برق را بنمايد.
ب)اگر مشترك،در اجراي مفادمقررات مندرج در آيين نامه هاي تكميلي تعرفه برق و يا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب برق به شركت قصور كند.
ج)اگر صورتحساب هاي برق مصرفي و يا ساير بدهي هاي در سررسيد مقرر پرداخت نشود.
د)در صورتي كه نيروي برق به مصرف غيرمجاز برسد و يا در تاسيسات متعلق به شركت دستكاري شود يا مقررات فني و استاندارد و همچنين حريم تاسيسات برق رعايت نشود.
ه)در صورتي كه امكان قرائت وسايل اندازه گيري در سه دوره متوالي به دليل بسته بودن محل فراهم نگردد.
و)هرگاه حكم يا قراري از سوي مقامات قضايي در زمينه قطع برق صادر گردد.
ز)در مورد كليه مشتركين پمپ هاي آب كشازوري،در صورتي كه سازمان آب منطقه اي درخواست قطع نمايد.
شرايط جمع آوري دائم اشتراك چيست؟ شرايط جمع آوري دائم اشتراك چيست؟
الف) هرگاه مشتركي كه تنها مصرف كننده برق از انشعاب مي باشد درخواست برچيدن دائم انشعاب را بنمايد.
ب) هرگاه بدهي مشترك به ١٠٠ % هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق مندرج در جدول هزينه هاي
برقراري انشعاب برق برسد و عليرغم ارسال صورتحساب و اخطار شركت بدهي مربوطه پرداخت نگردد .
ج) هرگاه يك سال از تاريخ قطع برق بگذرد و مشترك عليرغم ارسال صورتحساب و اخطار شركت وضعيت اشتراك خود را مشخص ننمايد .
د) هرگاه مشترك براي بار دوم نسبت به وصل خودسرانه جريان برق قطع شده اقدام نمايد.
در موقع مراجعه مامور قرائت در منزل حضور نداشته ايم ، براي صدور قبض خود بايد چگونه عمل نمائيم؟ در موقع مراجعه مامور قرائت در منزل حضور نداشته ايم ، براي صدور قبض خود بايد چگونه عمل نمائيم؟
روش اول - تماس تلفني با امور برق مورد نظر و اعلام كاركرد كنتور(شماره تماس ادارات خدمات مشتركين امورها در بخش راهنماي مشتركين موجود مي باشد)
روش دوم - مراجعه حضوري به دفتر پيش خوان دولت و اعلام كاركرد كنتور
روش سوم – در صورت عدم امكان روش هاي اول تا دوم مي توان بصورت حضوري به امور برق مربوطه مراجعه و كاركرد كنتور را اعلام نمود.
در صورت تغيير در مصرف از ساير مصارف به خانگي براي اصلاح قبض بايستي چه كاري انجام داد؟ در صورت تغيير در مصرف از ساير مصارف به خانگي براي اصلاح قبض بايستي چه كاري انجام داد؟
جهت اصلاح تعرفه مشتركين ساير مصارف به خانگي ، با توجه به درخواست كتبي متقاضي و تسويه حساب بهاء برق مصرفي و پس از بازديد مسئول تشخيص تعرفه ، در صورت بلامانع بودن انجام مي پذيرد.
چگونه مي توانيم نام اشتراك خود را تغيير دهيم؟ چگونه مي توانيم نام اشتراك خود را تغيير دهيم؟
كليه مالكين مي توانند با ارائه اسناد رسمي و احكام قانوني ، صلح نامه محضري يا اسناد مثبته ، پس از احراز هويت و تسويه حساب بهاء برق مصرفي ، تقاضاي تغيير نام نمايند همچنين در مورد وراث ، با ارائه انحصار وراثت و رضايت محضري ساير ورثه ، تغيير نام به نام شخص مورد نظر بلامانع است.
برق مصرفي شامل چه مولفه هايي است؟ برق مصرفي شامل چه مولفه هايي است؟
برق مصرفي كه صورتحساب آن به صورت دوره اي تهيه و براي پرداخت به مشتركين ارسال مي گردد شامل مولفه هاي بهاي انرژي (كم باري-ميان باري و اوج) بهاي ديماند يا قدرت، بهاي انرژي راكتيو و پيك فصل مي باشد علاوه بر اينها در صورتحسابهاي بهاي برق مصرفي مبلغي تحت عناوين ارزش افزوده، ماليات يا عوارض برق نيز درج مي شود كه از مشترك اخذ و به مبادي مربوط پرداخت مي گرددولي جزو بهاي برق نيست.
براي كاهش مبلغ صورت حساب هاي برق مصرفي كارخانجات در زمان تعطيلي چه اقدامي لازم است؟ براي كاهش مبلغ صورت حساب هاي برق مصرفي كارخانجات در زمان تعطيلي چه اقدامي لازم است؟
براي دريافت قبض المثني بايستي چگونه عمل نمود؟ براي دريافت قبض المثني بايستي چگونه عمل نمود؟
روش اول: مراجعه حضوري به دفاتر پيش خوان دولت با در دست داشتن شماره اشتراك
روش دوم: مراجعه حضوري به امور برق مربوطه با در دست داشتن شماره اشتراك
براي درخواست انشعاب برق چه بايد كرد؟ براي درخواست انشعاب برق چه بايد كرد؟
انشعابات از نظر قدرت به دو نوع انشعاب آمپري و ديماندي تقسيم مي گردد.براي خريد انشعاب از نوع آمپري بايستي به نزديكترين واحد شركت توزيع برق در نزديكترين محل مورد درخواست انشعاب مراجعه كرد.در مورد انشعابات ديماندي نيز تا قدرت 7 مگاوات به واحدهاي شركتهاي توزيع و بالاي هفت مگاوات به شركت برق منطقه اي مراجعه شود.
براي درخواست افزايش و يا كاهش قدرت چه اقدامي از سوي مشترك صورت مي گيرد؟ براي درخواست افزايش و يا كاهش قدرت چه اقدامي از سوي مشترك صورت مي گيرد؟
مشتركي كه قدرت انشعاب خود را حسب نياز خود كاهش يا افزايش مي دهد بايستي به ترتيب مندرج در بند 1 به واحدهاي ذيربط مراجعه و كتباً درخواست خود را تسليم تا مراحل انجام كار براي تغيير در انشعاب مشترك در شركتها صورت گيرد.
انشعاب آزاد چه نوع انشعابي است؟ انشعاب آزاد چه نوع انشعابي است؟
این انشعاب ویژه متقاضیانی است که تمایل به پرداخت هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق ، ندارند و وجهی را با نظر شرکت به عنوان ودیعه پرداخت نموده اند .
آيا مي توان انشعاب برقي را از ملكي به ملك ديگر جابجا نمود؟ آيا مي توان انشعاب برقي را از ملكي به ملك ديگر جابجا نمود؟
انشعاب برق مخصوص محلي است كه در آن داير و نصب گرديده و جدا از اصل ملك معامله يا واگذاري آن غير قانوني و جابجايي آن نيز به محل ديگر ممنوع مي باشد. فقط در صورت بروز حوادث غير مترقبه طبيعي ، جابجايي انشعاب برق پس از طي روال مربوطه در امورهاي برق بلامانع مي باشد.
آيا كاهش موقت قدرت قراردادي براي تمام مشتركين مقدور است؟ آيا كاهش موقت قدرت قراردادي براي تمام مشتركين مقدور است؟
كاهش موقت قدرت قراردادي براي مشتركين تعرفه توليد (صنعت و معدن) مقدور بوده و شرايط لازم براي كاهش موقت قدرت قراردادي در آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق بند 63-4 قيد شده است.
براي اصلاح صورت حساب خود چگونه عمل نمائيم؟ براي اصلاح صورت حساب خود چگونه عمل نمائيم؟
روش اول- با در دست داشتن صورت حساب و كاركرد فعلي كنتور به دفاتر پيش خوان دولت مراجعه فرمائيد.
روش دوم - با در دست داشتن صورت حساب و كاركرد فعلي كنتور به امور برق مربوطه مراجعه فرمائيد.
اقدامات لازم در زمان خريد و فروش ملك در رابطه با برق چيست؟ اقدامات لازم در زمان خريد و فروش ملك در رابطه با برق چيست؟
اخذ تسويه حساب بهاء برق مصرفي و ارائه صلح نامه محضري از صاحب اشتراك به نام خريدار جديد جهت تغيير نام انشعاب برق
آيا براي درخواست انشعاب برق خانگی ، بايستي ساختمان تكميل گردد؟ آيا براي درخواست انشعاب برق خانگی ، بايستي ساختمان تكميل گردد؟
واحد مسکونی در مناطق شهری عبارت است از مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اتاق ، یک آشپزخانه و یک سرویس بوده و ورودی آن ( اعم از اینکه در داشته یا نداشته ) متشکل و یا مرتبط به راهروی اشتراکی و سیم کشی آن مجزا باشد .
<<   <  1  >   >>  
سال 1399،  جهش تولید
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان ميباشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه