کارشناس دفترهیئت مدیره ومدیرعامل
خانم مریم حسینی
مدرک تحصیلی:
تلفن:۳۴۳۲۱۱۶۰۸۵
شماره فاکس :۳۴۳۲۱۱۶۰۸۱
ایمیل :info(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان ساختمان۱،
مسئول دفتر قائم مقام مدیر عامل
خانم نرجس قزلباش
مدرک تحصیلی:
تلفن:۳۴۳۲۱۱۶۰۸۷
شماره فاکس :۳۴۳۲۱۱۰۴۰۲
ایمیل :info(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان۲
مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی و مهندسی
خانم مونس صادقی
مدرک تحصیلی:
تلفن:۳۴۳۲۱۱۵۶۲۰
شماره فاکس :۳۴۳۲۱۱۰۴۰۲
ایمیل :info(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان۱
مسئول دفتر معاونت بهره برداری
خانم الهام رستمی زاده
مدرک تحصیلی:
تلفن:۳۴۳۲۱۲۲۷۲۷
شماره فاکس :۳۴۳۲۱۱۰۴۰۲
ایمیل :info(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان۲
مسئول دفتر معاونت مشترکین
خانم محبوبه حسنی
مدرک تحصیلی:
تلفن:۳۴۳۲۱۱۵۶۲۲
شماره فاکس :۳۴۳۲۱۱۵۶۲۲
ایمیل :info(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان۳
مسئول دفتر امور مالی وپشتیبانی
خانم نرگس اخلاقی
مدرک تحصیلی:
تلفن:۳۴۳۲۱۱۱۵۰۰
شماره فاکس :۳۴۳۲۱۱۱۵۰۰
ایمیل :info(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :
آدرس :کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان، ساختمان۱
مسئول دفتر معاونت منابع انسانی
آقای محسن نیک آئین
مدرک تحصیلی:
تلفن:۳۴۳۲۱۱۱۰۹۶
شماره فاکس :۳۴۳۲۱۱۰۴۰۲
ایمیل :info(at)sked.co.ir
موضوع پاسخگویی :درخواست اشتغال
آدرس :بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان-ساختمان۲
1x 2x