یکی از مهمترین اهداف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، در طول سنوات مختلف، ارائه سرویس بهینه به ذینفعان، افزایش رضایتمندی مشتریان، تکریم ارباب رجوع و رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی بوده است. در همین راستا، این وظیفه برای شرکت متصور است که نسبت به اخذ نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات مردم و صاحبنظران در حوزه صنعت برق، از طرق مختلف اقدام نماید.


این شرکت خود را موظف می داند تا مقررات، بخشنامه‌ها، قوانین . مقررات تدوین شده ار به اطلاع ذینفعان برساند و از طریق سامانه نظام پیشنهادهای به آدرس https://pishnahadat.sked.co.ir:8090، نظرات و پیشنهادات ذینفعان را، پیرامون موارد مختلف جمع آوری و بررسی می نماید. پس از دریافت نظرات، نسبت به اصلاح و سپس تصویب و ابلاغ آن‌ها اقدام می‌شود.

پیشنهادها و انتقادها به آدرس: https://np.tavanir.org.ir/Login.aspx
رسیدگی به شکایات (سمات) به آدرس: https://www.tavanir.org.ir/samaat
سامانه‌های یکپارچه سازمان بازرسی کل کشور https://136.ir
نظرسنجی خدمات به آدرس: https://sked.co.ir/fa/forms/11/public
نظرسنجی پیش نویس قوانین و مقررات به آدرس: https://sked.co.ir/fa/forms/9/public
نظرسنجی سایت به آدرس: https://sked.co.ir/fa/forms/5/public
1x 2x