شبکه های تستSKED۱ و SKED۲ مبتنی بر داده‌های واقعی بخشی از شبکه توزیع برق جنوب استان کرمان

(کاملا کاربردی جهت مطالعات پژوهشی)

این شبکه تست، نتیجه یک پروژه تحقیقاتی است که در سال ۱۳۹۹ با راهبری کمیسیون تحقیقات شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان توسط آقای حمیدرضا اسمعیلیان با همکاری دانشگاه دفاع ملی به انجام رسیده است. ارائه یک توپولوژی استاندارد همراه با تمامی داده‌های واقعی مورد نیاز، همواره مورد نیاز محققان بخش توزیع برق بوده است، تا بتوانند آنالیزهای مختلف از جمله پخش بار، قابلیت اطمینان، پایداری ولتاژ و بازآرایی را بر روی آن اعمال و نتایج را ارزیابی کنند و به سایر شبکه‌های دیگر بطور عملی تعمیم دهند. این شبکه تست تمامی نیازهای فوق را براورده می سازد.

ویژگی های شبکه های تست SKED۱ و SEKD۲

· شامل تعداد زیادی فیدر با نقاط مانور بین آنها و تغذیه شده از پست‌های فوق توزیع متفاوت؛

· دارای انواع بار (خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و عمومی) و سهم معین هر کدام در هر نقطه بار؛

· وجود تولیدات پراکنده از نوع فتوولتائیک در فیدرها با پروفیل بار و تولید آنها بصورت روزانه و فصلی؛

· شامل بارهای نامتعادل؛

· دارای انواع ادوات حفاظتی شامل اتوریکلوزر، سکسیونر، آشکارساز خطا و کات اوت فیوز؛

· دربرگیرنده داده‌های کیفیت توان بارهای عمده ایجاد کننده هارمونیک؛

· شامل داده‌های قابلیت اطمینان (تعداد دقیق مشترکان روی هر نقطه بار، متوسط تعداد و زمان خاموشی‌ هر فیدر)؛

· شامل ترانسفورماتورهای سه فاز و دو فاز؛

· قابل ارائه در نرم افزارهای DIgSILENT و MATLAB

قابلیت های شبکه های تست SKED۱ و SEKD۲

· امکان انجام انواع برنامه‌های پخش بار بصورت متعادل و نامتعادل، بصورت بار ایستا یا در سری زمانی، لحاظ وابستگی بارها به ولتاژ و پخش بار هارمونیکی؛

· امکان انجام آنالیزهای قابلیت اطمینان، حفاظت شبکه و پایداری ولتاژ؛

· مناسب جهت اعمال انواع الگوریتم‌های مختلف بهینه‌سازی شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات شامل جایابی خازن و تولیدات پراکنده، بازآرایی شبکه، کنترل ولت وار و پاسخگویی بار؛

· مناسب جهت اعمال انواع الگوریتم‌ها شامل بهبود کیفیت توان، بهبود قابلیت اطمینان، حفاظت شبکه، اتوماسیون شبکه، گسترش شبکه، اضافه نمودن کلید، کاهش نامتعادلی و مکان‌یابی خطا.

 
 
1x 2x