دفتر تحقيقات شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان در راستاي به كارگيري پتانسيل علمي استان و حمايت از فعاليت هاي علمي و پژوهشي دانشگاه ها و مراكز علمي اقدام به عقد تفاهم نامه همكاري با دانشگاه ها و مراكز علمي نموده است . همچنين بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بين وزارت نيرو و وزارت علوم و تحقيقات و فناوري اين شركت اقدام به عقد تفاهم نامه با دانشگاه تحصيلات تكميلي و صنعتي و فناوري پيشرفته به عنوان دانشگاه معين نموده است .

دانشگاه ها و مراكز علمي مورد حمايت :

-          دانشگاه شهيد باهنر كرمان

-          دانشگاه تحصيلات تكميلي و صنعتي و فناوري پيشرفته

-          پارك علم و فناوري كرمان

-          پژوهشگاه نيرو

1x 2x