پیشامدی است که بصورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می‌دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای افراد،تجهیزات و تاسیسات  می‌انجامد. بحران باعث بوجود آمدن شرایطی می‌شود که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق‌العاده است و بر حسب نوع و شدت متفاوتند. بحران یک فشارزایی بزرگ و ویژه است که باعث در هم شکسته شدن انگاره‌های متعارف و واکنش‌های گسترده می‌شود و آسیب‌ها، تهدیدها، خطرها و نیازهای تازه‌ای به وجود می‌آورد که شامل 3 سطح به شرح زیر می‌باشد.

1-    بحران سطح 1: گستره شرایط بحرانی به گونه‌ای است که عادی سازی آن به تشخیص مدیریت عامل شرکت در حد توان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان نباشد. (شامل تلفات انسانی و تخریب پست فوق توزیع،خطوط انتقال و  تاسیسات و تجهیزات الکتریکی در بخش توزیع است)

2-    بحران سطح 2: گستره شرایط بحرانی به گونه‌ای است که عادی سازی آن به تشخیص مدیر واحد در حد توان مدیرت برق آن شهرستان نباشد.(خاموشی و خسارت، بیش از 30 درصد شبکه‌های تحت پوشش آن شهرستان باشد.)

بحران سطح 3: گستره شرایط بحرانی به گونه‌ای است که به تشخیص مدیر واحد،عادی سازی آن در حد توان واحد بهره‌برداری و اتفاقات نبوده و نیاز به استفاده از نیروی انسانی و امکانات سایر قسمت‌ها مانند بازرسی،مشترکین و پیمانکاران مدیریت برق آن شهرستان باشد.
1x 2x