شرکت های توزیع نیروی برق

ردیف

عنوان خدمت(شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

کد زیرخدمت

لینک خدمت 

راهنمای خدمت

1

ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031465000)

تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031465100

          


تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031465101

          

 

تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق

13031465102

          


صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031465103

                 

 

رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031465104

        

 

ارائه سوابق مصارف و پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031465105

 

 

ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و ادارات

13031465107

 

 

اعلام بدهی بر اساس خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031465108

 

 

تمدید تعرفه انشعاب آمپری شرکت‌های توزیع نیروی برق

13031465109

 

 

رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق

13031465110

 

 

2

ارائه خدمات مربوط به انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031466000)

تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031466101

 

  

نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031466102

 

  

جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031466103

 

    

جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031466104

 

 

اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031466105

 

      

اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031466106

 

    

تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های توزیع نیروی برق

13031466107

 

    

تست و تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031466108

 

     

اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031466109

 

   

قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031466110

 

     

وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031466111

 

   

اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت‌های توزیع نیروی برق

13031466114

 

  

3

رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر آمپراژ مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031467000)

افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031467100

 

    

کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031467101

 

 

برقراری انشعاب آمپری توسط شرکت های توزیع نیروی برق

13031467102

 

 

تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031467103

 

 

کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

13031467105

 

   

4

ارائه خدمات رفع خسارت و حریم شبکه برق(13031977000)

رفع خسارت وارده به شبکه برق

13031977100

 

 

رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق

13031977101

 

 

رفع حریم برق

13031977103

 

 

 5  ایمن سازی تاسیسات برق (13031978000)

رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق

13031978100

 

 

6

 ارائه خدمات مولدهای خورشیدی(13031979000)

نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)

13031979103

 

 

ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)

13031979104

 

 

ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)

13031979105

 

 

7

ارائه خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی برق (13031980000)

خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی

13031980100

 

 

ارائه گزارش خاموشی‌های برق

13031980102

 

 

رفع خاموشی های مشترکین برق

13031980103

 

 

رفع مشکل ولتاژ شبکه برق

13031980104

 

 

رفع مشکل روشنایی معابر

13031980105

   
    

 

   

8

(13031987000) بهینه سازی مصرف برق

ارائه فهرست تامین کنندگان مجاز کالا های مرتبط با صنعت برق

13011987100

 

 

ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق 

13011987107

 

 

فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق

13032882100

 

 

کنترل پیک بار مصرف برق

13032882102

 

 

تعیین رتبه انرژی ساختمان‌های اداری

13032882103

 

 

مشاهده دستورالعمل و نقشه ساخت تابلوهای برق

13031987104

 

 

 

1x 2x