شرکت های توزیع نیروی برق

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیر خدمت

لینک خدمت 

بیان توافق سطح خدمت

سوالات متداول

شناسنامه 

خدمت

لینک صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

شماره تماس و نام پاسخگوی خدمت به همراه لینک سنجش رضایت

راهنمای خدمت

1

ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031465000)

 

تسویه حساب مشترکین 

13031465100

   لینک

 

 لینک

  لینک

  لینک

   لینک

ساجده مهدی پور

1084

لینک

2

تسویه بدهی مشترکین 

13031465101

     لینک

   لینک

 

  لینک

   لینک

  لینک

مهدیه میرمحمدی

1129

لینک

 

3

تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری 

13031465102

   لینک  

   لینک

 لینک

   لینک

  لینک

علیرضا اعتمادی

1156

لینک

 4

صدور قبض پایان دوره 

13031465103

    لینک    

   لینک

  لینک

   لینک

  لینک 

سعید شمس الدینی

1156

لینک 

 

 5

رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین 

13031465104

     لینک   

   لینک

 لینک

   لینک

  لینک

 سعید شمس الدینی

1156

لینک

 

 6

ارائه سوابق مصارف و پرداخت مشترکین

 13031465105

   لینک

   لینک

 

 لینک

   لینک

  لینک

ساجده مهدی پور

1084

لینک

 

 7

ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و ادارات

13031465107

 لینک

  لینک

 لینک

 لینک

لینک

مهدیه میرمحمدی

1129

لینک

 

 8

اعلام بدهی بر اساس خوداظهاری مصرف برق مشترکین 

13031465108

 لینک 

 لینک

 لینک

  لینک

لینک

ساجده مهدی پور

1084

لینک

 

 9

تمدید تعرفه انشعاب آمپری 

13031465109

   لینک

 

 لینک

 لینک

لینک

علیرضا اعتمادی

1156

لینک

 

 10

رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق

13031465110

   لینک

لینک

 لینک

 لینک

لینک

امین ایرانپور

1043

لینک

 

 11

ارائه خدمات مربوط به انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031466000)

تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین 

13031466101

  لینک

 لینک  لینک  لینک لینک

ساجده مهدی پور

1084

لینک

  

 12

نصب مجدد انشعاب مشترکین 

13031466102

  لینک

  لینک

  لینک

   لینک

   لینک

ساجده مهدی پور

1084

لینک

  

 13

جمع آوری موقت انشعاب مشترکین 

13031466103

  لینک

  لینک

  لینک

   لینک

 لینک

ساجده مهدی پور

1084

لینک

    

 14

جمع آوری دائم انشعاب مشترکین 

13031466104

 لینک

  لینک

 لینک

   لینک

  لینک

ساجده مهدی پور

1084

لینک

 

 15

اصلاح اطلاعات مشترکین

 13031466105

  لینک

   لینک

  لینک

   لینک

 لینک

ساجده مهدی پور

1084

لینک

    

 16

اصلاح نام مشترکین 

13031466106

  لینک

  لینک

  لینک

  لینک

  لینک

 ساجده مهدی پور

1084

لینک

 17

تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب)

13031466107

 لینک

   لینک

 لینک

   لینک

  لینک

 ساجده مهدی پور

1084

لینک

 18

تست و تعویض کنتور مشترکین

13031466108

  لینک

  لینک

 لینک

   لینک

  لینک

 ساجده مهدی پور

1084

لینک

  

 19

اصلاح سرویس انشعاب مشترکین 

13031466109

  لینک

   لینک

 لینک

   لینک

  لینک

 ساجده مهدی پور

1084

لینک

 20

قطع موقت انشعاب مشترکین

13031466110

  لینک

  لینک

 لینک

  لینک

لینک

 امور خدمات مشترکین 

1081

  

 21

وصل مجدد انشعاب مشترکین

13031466111

  لینک

  لینک

 لینک

  لینک

 لینک

 امور خدمات مشترکین 

1081

 

 22

اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده

13031466114

  لینک

  

 

   

  لینک

 ساجده مهدی پور

1084

لینک

 23

رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر آمپراژ مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031467000)

افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین 

13031467100

 لینک

   لینک

 

  لینک

  لینک

 ساجده مهدی پور

1084

لینک

  

 24

کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین

13031467101

  لینک

   لینک

 

   لینک

  لینک

 ساجده مهدی پور

1084

لینک

 

 25

برقراری انشعاب آمپری

13031467102

  لینک

  لینک

 

   لینک

  لینک

 ساجده  مهدی پور

1084

لینک

 

 26

تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین 

13031467103

  لینک

   لینک

 

   لینک

  لینک

 ساجده مهدی پور

1084

لینک

 

 27

کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین 

13031467105

  لینک

  

 لینک

   

  لینک

ساجده مهدی پور

1084

لینک

   

 28

ارائه خدمات رفع خسارت و حریم شبکه برق(13031977000)

رفع خسارت وارده به شبکه برق

13031977100

  لینک

   لینک

 لینک

   لینک

  لینک

امینه زین الدینی

1080

لینک

 

 29

رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق

13031977101

  لینک

  لینک

 لینک

  لینک

 لینک

 امور دیسپاچینگ و

فوریت های برق

1028

 

 

 30

رفع حریم برق

13031977103

  لینک

  لینک

 لینک

   لینک

  لینک

 امینه زین الدینی

1080

لینک

 

 31  ایمن سازی تاسیسات برق (13031978000)

رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق

13031978100

  لینک

   لینک

 لینک

   لینک

  لینک

 سجاد رحمانی

1127

لینک

 

 32

 ارائه خدمات مولدهای خورشیدی(13031979000)

نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)

13031979103

  لینک

   لینک

 لینک

  لینک

  لینک

 دل آرام قاسم خانی

1078

لینک

 

 33

ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)

13031979104

  لینک

   لینک

 لینک

  لینک

 لینک

 دل آرام قاسم خانی

1078

لینک

 

 34

ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)

13031979105

  لینک

   لینک

 لینک

  لینک

  لینک

 دل آرام قاسم خانی

1078

لینک

 

 35

ارائه خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی برق (13031980000)

خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی

13031980100

  لینک

   لینک

 

  لینک

 لینک

 محمد مهدی نوذری

1028

لینک

 

 36

ارائه گزارش خاموشی‌های برق

13031980102

  لینک

   لینک

 

   لینک

  لینک

 محمد مهدی نوذری

1028

لینک

 

 37

رفع خاموشی های مشترکین برق

13031980103

  لینک

   لینک

 لینک

   لینک

  لینک

 محمد مهدی نوذری

1028

لینک

 

 38

رفع مشکل ولتاژ شبکه برق

13031980104

  لینک

 لینک  لینک  لینک  لینک  امینه زین الدین

 

 39

رفع مشکل روشنایی معابر

13031980105

    

 

 لینک  لینک  لینک  لینک  امینه زین الدین

   

 40

 بهینه سازی مصرف برق

(13031987000)

ارائه فهرست تامین کنندگان مجاز کالا های مرتبط با صنعت برق

13011987100

 

لینک 

   لینک

 

  لینک

  لینک

 سعید تاج پور

1044

لینک

 

 41

ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق 

13011987107

 

لینک 

   

 

   

  لینک

 سعید تاج پور

1044

لینک

 

 42

فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق

13032882100

لینک 

   لینک

 لینک

   لینک

  لینک

علیرضا صفر نواده

1023

لینک

 

 43

کنترل پیک بار مصرف برق

13032882102

لینک 

  لینک 

 لینک

   لینک

  لینک 

علیرضا صفر نواده

1023

لینک

 

 44

تعیین رتبه انرژی ساختمان‌های اداری

13032882103

لینک 

   لینک

 لینک

  لینک

  لینک

علیرضا صفر نواده

1023

لینک

 

 45

مشاهده دستورالعمل و نقشه ساخت تابلوهای برق

13031987104

لینک 

 لینک  لینک  لینک  لینک  ---

 

 

1x 2x