خدمات الکترونیک

 

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیرخدمت

نام فرد پاسخگو

شماره تلفن

شماره داخلی

 

1

 سامانه IranESB

 سامانه IranESB

خانم مهدی پور

03432110404

1084

 

2

ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031465000)

 تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

صدور قبض المثنی برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

 مشاهده سوابق مصارف و صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

مشاهده سوابق پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

مشاهده قبوض برق سازمان ها و ادارات

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

3

ارائه خدمات مربوط به انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031466000)

درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

درخواست تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

درخواست نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

درخواست جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

درخواست جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

درخواست اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

درخواست اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

درخواست تغییر نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

درخواست آزمایش کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

درخواست اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

درخواست قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

درخواست وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

 درخواست تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

درخواست تقسیط انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

4

رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر آمپراژ مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031467000)

درخواست افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

درخواست کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

درخواست انشعاب آمپری از شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

درخواست تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

درخواست واگذاری برق موقت از شرکت های توزیع نیروی نیروی برق

خانم فروغی

03432110404

1083

 
 

5

ارائه خدمات عمومی شرکت های توزیع برق(13031977000)

ثبت خسارت وارده به شبکه برق

آقای محمودآبادی

03432110404

1133

 
 

ثبت سرقت برق

آقای محمودآبادی

03432110404

1133

 
 

ثبت خسارت وارده به مردم از شبکه های توزیع برق

آقای محمودآبادی

03432110404

1133

 
 

درخواست رفع حریم برق

آقای محمودآبادی

03432110404

1133

 
 

6

ایمن سازی تاسیسات برق(13031978000)

درخواست رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق

آقای محمودآبادی

03432110404

1133

 
 

درخواست مجوز کار پیمانکاران ایمنی برق

آقای محمودآبادی

03432110404

1133

 
 

مشاهده سوابق پیمانکاران ایمنی برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

7

 ارائه خدمات انرژی های تولید پراکنده برق(13031979000)

درخواست احداث مولد مقیاس کوچک

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

دریافت صورتحساب مولد مقیاس کوچک

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد مقیاس کوچک

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

درخواست نصب مولد خورشیدی

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

دریافت صورتحساب مولد خورشیدی

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

8

ارائه خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی برق (13031980000)

درخواست خاموشی برق

آقای محمودآبادی

03432110404

1133

 
 

مشاهده برنامه خاموشی‌های از پیش تعیین شده برق

آقای محمودآبادی

03432110404

1133

 
 

دریافت گزارش خاموشی‌های برق

آقای محمودآبادی

03432110404

1133

 
 

درخواست رفع خاموشی های مشترکین برق

آقای محمودآبادی

03432110404

1133

 
 

درخواست رفع مشکل ولتاژ شبکه برق

آقای محمودآبادی

03432110404

1133

 
 

درخواست رفع خاموشی معابر

آقای محمودآبادی

03432110404

1133

 
 

استعلام شبکه برق موجود توسط سازمان‌ها و ادارات دولتی

آقای محمودآبادی

03432110404

1133

 
 

مشاهده برنامه زمانبندی بازدید از سیستم‌های مخابراتی شبکه توزیع برق

آقای محمودآبادی

03432110404

1133

 
 

درخواست بازدید یا تعمیر سیستم‌های مخابراتی شبکه توزیع برق

آقای محمودآبادی

03432110404

1133

 
 

9

ارائه گزارشات آماری شرکت های توزیع نیروی برق(13031981000)

مشاهده گزارشات آماری برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

درخواست اطلاعات آماری برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

درخواست گزارش برآورد انرژی و بار

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

10

ارائه اطلاعات پروژه های شرکت های توزیع نیروی برق(13031982000)

درخواست مشاهده برنامه زمانبندی کالیبراسیون دوره ای شرکت های توزیع برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

درخواست مشاهده پروژه‌های ابلاغ شده شرکت های توزیع نیروی برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

درخواست مشاهده گزارش نظارت بر پروژه‌های شرکت های توزیع نیروی برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

11

ارائه تسهیلات حمایتی شرکت های توزیع نیروی برق به تحقیقات، مقالات و کتابهای مرتبط(13081983000)

ثبت نیاز تحقیقاتی صنعت برق در حیطه فعالیت شرکت های توزیع برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

مشاهده فهرست اولویت‌ها و پروژه های تحقیقاتی شرکت های توزیع برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

حمایت از اجرای پروژه های تحقیقاتی شرکت های توزیع نیروی برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

ثبت مقاله در کنفرانس‌های حوزه برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

مشاهده اولویت‌های پایان نامه های دانشگاهی شرکت های توزیع برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

درخواست تسهیلات حمایتی پایان نامه دانشگاهی از شرکت های توزیع نیروی برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

درخواست تسهیلات حمایتی ترجمه و تالیف کتاب در حوزه برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

درخواست خدمات کتابخانه ای از شرکت های توزیع نیروی برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

درخواست وقت مشاوره تحقیقاتی از شرکت های توزیع نیروی برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

12

برگزاری آموزشهای مرتبط با توزیع و انتقال برق(18051984000)

ارائه دوره های آموزشی مرتبط با شرکت های توزیع نیروی برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

ثبت اطلاعات آموزشی شرکت های توزیع نیروی برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

دریافت شناسنامه آموزشی آموزش دیدگان حوزه برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

13

درخواست خدمات پیمانکاری حوزه برق(13011985000)

ثبت نام شرکت های واجد شرایط پیمانکاری حوزه برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

ثبت اطلاعات پرسنل پروژه های پیمانکاری شرکت های توزیع برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

ثبت اطلاعات خودروی پیمانکار حوزه برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

درخواست استخدام جهت امور پیمانکاری حوزه برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

درخواست تایید صلاحیت پیمانکاران حوزه برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

درخواست صدور کارت تردد پیمانکاران حوزه برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

14

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مراجعین حوزه توزیع نیروی برق(13031986000)

ثبت مکاتبات مراجعین حوزه برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

ثبت شکایات مردمی در حوزه توزیع برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

15

بهینه سازی مصرف برق(13031987000)

مشاهده فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

ثبت شماره سریال کالا توسط تامین کنندگان مجاز حوزه برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

درخواست ثبت وضعیت استفاده از کالا توسط پیمانکاران حوزه برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

استعلام شماره سریال کالاها از شرکت های توزیع نیروی برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

مشاهده دستورالعمل و نقشه ساخت تابلوهای برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

ثبت گزارشات مردمی در حوزه توزیع نیروی برق

کارشناس میز خدمت

03432116220

ندارد

 
 

1x 2x