آدرس و تصویر نقشه دسترسی به شرکت

آدرس: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان

کدپستی: 7618815676

 
شناسه ملی :10630101905
 
شماره تماس: 5-32110403-034
 
تلفکس: 32110402-034
 
کد اقتصادی: 411149717634 
 
ایمیل شرکت: info[at] sked.co.ir 
 
روزهای کاری : شنبه الی چهارشنبه 
 
ساعت کاری :6 الی 13
 
 
  
 
 


 
1x 2x