سرفصل وظايف شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان
اين شركت براي انجام مأموريت و رسالت محوله در حوزه فعاليت خود وظايف و مسئوليت هاي زير را برعهده دارد :
1- برقراري انشعاب برق از طريق شبكه موجود و يا توسعه و ايجاد شبكه هاي جديد .
2- بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي توزيع موجود .
3- تحويل انرژي برق در محل پستهاي 20/63 كيلو ولت از طريق بر منطقه اي و تغذيه آن به خطوط 20 كيلو ولت پستهاي توزيع و شبكه فشار ضعيف .
4- توزيع مداوم انرژي برق در شبكه و حفظ كيفيت آن و تحويل به مشتركان در نقاط مصرف .
5- برنامه ريزي و تلاش مستمر براي بالا بردن پايداري شبكه ، افزايش قابليت اطمينان و كنترل شبكه در جهت كاهش انرژي توزيع نشده و كاهش زمان خاموشي .
6- فروش انرژي برق به مشتركان از طريق نصب كنتورهاي معمولي و يا چند تعرفه و وصول بهاء آن در دوره هاي زماني مشخص .
7- ايجاد شبكه و سيستم روشنائي معابر عمومي جديد در نقاط مختلف مورد نياز و همچنين تعويض چراغها ، لامپها و تعمير و نگهداري از شبكه روشنائي موجود .
8- انجام خدمات مشاوره اي ، طراحي و نيرو رساني بر اساس درخواست متقاضيان .
9- پاسخگوئي به كليه مطالبات مردم و ارباب رجوع مرتبط با خدمات توزيع برق و فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تحقق طرح تكريم .
10- انجام فعاليتهاي اقتصادي و توليدي و معاملات بازرگاني براي تهيه كالا و تجهيزات مورد نياز شبكه هاي توزيع نيروي برق استان .
11- تلاش و بكارگيري فنون و تكنولوژي هاي نو براي بهبود مستمر فعاليتها ، توسعه و ارتقاء منابع انساني بويژه مديران .
12- ايجاد ارتباط و همكاري متقابل با ساير مؤسسات و ادارات در حيطه وظايف شركت .
13- ايجاد ارتباط و همكاري دوسويه با برق منطقه اي در راستاي انجام قراردادها و تحويل صورت وضعيت ها و مبادلات پولي مربوطه.
14- مسئوليت پاسخگوئي به مقامات و مسئولين محلي .
15- مديريت و كنترل شبكه هاي برق در شرايط بحران نظير سيل ، طوفان ، زلزله و ...
16- گسترش فرهنگ مصرف بهينه برق و اعمال مديريت مصرف ، بازرسي و كنترل لوازم اندازه گيري .
17- برنامه ريزي ، طراحي ، اجراء و نظارت پروژه هاي خاص .
18- مكانيزاسيون شبكه هاي توزيع و اتوماسيون اداري .
19- فراهم نمودن امكانات رفاهي و انگيزشي در حد وسع شركت براي كليه همكاران.
20- اخذ تسهيلات بانكي بمنظور افزايش سرمايه گذاري و ارتقاء سيستم .
1x 2x