نظرسنجی فرایندها و تصمیمات

کدام یک از شیوه های دریافت خدمت برای شما سهولت بیشتری دارد؟
اطلاعات مربوط به برق امید را از چه راهی کسب نموده اید؟
دریافت اطلاعات مربوط به خاموشی خود را از چه طریقی ترجیح میدهید دریافت کنید؟
اطلاع رسانی در زمینه مدیریت مصرف از چه طریقی تاثیر بیشتری خواهد داشت؟
در چه حوزه هایی از ایمنی نیاز به اطلاع رسانی بیشتر می باشد؟
captcha
1x 2x