سوالات متداول

عمومی
در صفحه اصلی سایت شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، با کلیک بر روی میز خدمت الکترونیک، صفحه "سامانه خدمات الکترونیک" باز می شود.
الف)در صورتي كه مشترك پس از تسويه حساب،تقاضاي قطع موقت انشعاب برق را بنمايد.
ب)اگر مشترك،در اجراي مفادمقررات مندرج در آيين نامه هاي تكميلي تعرفه برق و يا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب برق به شركت قصور كند.
ج)اگر صورتحساب هاي برق مصرفي و يا ساير بدهي هاي در سررسيد مقرر پرداخت نشود.
د)در صورتي كه نيروي برق به مصرف غيرمجاز برسد و يا در تاسيسات متعلق به شركت دستكاري شود يا مقررات فني و استاندارد و همچنين حريم تاسيسات برق رعايت نشود.
ه)در صورتي كه امكان قرائت وسايل اندازه گيري در سه دوره متوالي به دليل بسته بودن محل فراهم نگردد.
و)هرگاه حكم يا قراري از سوي مقامات قضايي در زمينه قطع برق صادر گردد.
ز)در مورد كليه مشتركين پمپ هاي آب كشازوري،در صورتي كه سازمان آب منطقه اي درخواست قطع نمايد.
در هریک از چهارحالت زیرشرکت انشعاب برق مشترک را به طور دائم جمع آوری ، اشتراک مربوطه را باطل و با مشترک تسویه حساب خواهد نمود .
الف ) هرگاه مشترکی که تنها مصرف کننده برق از انشعاب می باشد درخواست برچیدن دائم انشعاب را نماید .
ب ) هر گاه بدهی مشترک به 100% هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق مندرج در جدول " هزینه های برقراری انشعاب برق" برسد و علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت بدهی مربوطه پرداخت نگردد.
ج ) هرگاه یکسال از تاریخ قطع برق بگذرد و مشترک علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت وضع خود را مشخص ننماید .
د ) هرگاه خلاف موضوع بند 3-51-4 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق ( در ارتباط با وصل خودسرانه جریان برق قطع شده توسط مشترک ) برای بار دوم تکرار شود .
در کلیه حالات فوق اگر مشترک یا فردی که قائم مقام قانونی وی محسوب می شود جهت تسویه حساب مراجعه نماید بخشی از ارزش انشعاب برابر ارقام مندرج در ستونهای 1 و 2 جدول 4 و جدول 5 و 6 (بخشنامه 100/20/43200/97 مورخ 05/10/97 ) معاون محترم وزیر نیرو پس از کسر بدهی و خسارات ناشی مسترد می گردد .
كليه مالكين مي توانند با ارائه اسناد رسمي و احكام قانوني ، صلح نامه محضري يا اسناد مثبته ، پس از احراز هويت و تسويه حساب بهاء برق مصرفي ، تقاضاي تغيير نام نمايند همچنين در مورد وراث ، با ارائه انحصار وراثت و رضايت محضري ساير ورثه ، تغيير نام به نام شخص مورد نظر بلامانع است.
اخذ تسويه حساب بهاء برق مصرفي و ارائه صلح نامه محضري از صاحب اشتراك به نام خريدار جديد جهت تغيير نام انشعاب برق
انشعاب برق مخصوص محلي است كه در آن داير و نصب گرديده و جدا از اصل ملك معامله يا واگذاري آن غير قانوني و جابجايي آن نيز به محل ديگر ممنوع مي باشد. فقط در صورت بروز حوادث غير مترقبه طبيعي ، جابجايي انشعاب برق پس از طي روال مربوطه در امورهاي برق بلامانع مي باشد.
واحد مسکونی در مناطق شهری عبارت است از مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اتاق ، یک آشپزخانه و یک سرویس بوده و ورودی آن ( اعم از اینکه در داشته یا نداشته ) متشکل و یا مرتبط به راهروی اشتراکی و سیم کشی آن مجزا باشد .
جهت اصلاح تعرفه مشتركين ساير مصارف به خانگي ، با توجه به درخواست كتبي متقاضي و تسويه حساب بهاء برق مصرفي و پس از بازديد مسئول تشخيص تعرفه ، در صورت بلامانع بودن انجام مي پذيرد.
روش اول: مراجعه حضوري به دفاتر پيش خوان دولت با در دست داشتن شماره اشتراك
روش دوم: مراجعه حضوري به امور برق مربوطه با در دست داشتن شماره اشتراك
روش اول - با در دست داشتن صورت حساب و کارکرد فعلی کنتور به امور برق مربوطه مراجعه فرمائید.
روش دوم- با ثبت خوداظهاری در نرم افزار برق من و یا پرتال شرکت نسبت به ثبت اطلاعات فعلی کنتور اقدام نمایئد.
روش اول - تماس تلفني با امور برق مورد نظر و اعلام كاركرد كنتور(شماره تماس ادارات خدمات مشتركين امورها در بخش راهنماي مشتركين موجود مي باشد)
روش دوم - مراجعه حضوري به دفتر پيش خوان دولت و اعلام كاركرد كنتور
روش سوم – در صورت عدم امكان روش هاي اول تا دوم مي توان بصورت حضوري به امور برق مربوطه مراجعه و كاركرد كنتور را اعلام نمود.
مشترکین می توانند در فصل تابستان با همکاری در طرح های کاهش پیک ، هزینه برق مصرفی خود را کاهش داده و از تخفیفات در نظر گرفته شده بهره مند گردند. یکی از این طرح ها ، تعمیرات و تعطیلات واحدهای صنعتی نام دارد که در این طرح مشترکین صنعتی که به هر دلیل از جمله انجام تعمیرات و سرویس های سالیانه ماشین آلات و دستگاه ها، اقدام به تعطیلی واحد صنعتی خود می نمایند با اعلام قبلی زمان تعطیلی واحد خود از تخفیفات ویژه همکاری در طرح بهره مند می گردند. زمان مشارکت در این طرح از تاریخ 15 خرداد ماه لغایت 15 شهریور هر سال می باشد.
انشعابات از نظر قدرت به دو نوع انشعاب آمپري و ديماندي تقسيم مي گردد.براي خريد انشعاب از نوع آمپري بايستي به نزديكترين واحد شركت توزيع برق در نزديكترين محل مورد درخواست انشعاب مراجعه كرد.در مورد انشعابات ديماندي نيز تا قدرت 7 مگاوات به واحدهاي شركتهاي توزيع و بالاي هفت مگاوات به شركت برق منطقه اي مراجعه شود.
با توجه مراحل درخواست انشعاب (فرآيند فروش انشعاب مندرج در سايت)پس از تكميل فرم درخواست تامين برق و تاييد كارشناس مربوطه مبني بر كفايت تكميل و مدارك مورد لزوم و برگزاري جلسه بازديد از محل درخواست تامين برق ، در صورت نیاز موضوع در جلسات كميسيونهاي مصارف سنگين كه به صورت موردی در محل شركت تشكيل مي شود مطرح و پس از بحث و بررسي شرايط اوليه نحوه تامين برق كتبا اعلام مي گردد.
مشترکی که قدرت انشعاب خود را حسب نیاز خود کاهش یا افزایش می دهد بایستی از طریق پرتال شرکت و یا نرم افزار برق من نسبت به ثبت افزایش و یا کاهش انشعاب اقدام و مراحل انجام کار برای تغییر در انشعاب مشترک در شرکت صورت گیرد و کلیه مراحل از طریق پیامک اطلاع رسانی می گردد.
مجوزهاي لازم براي مشتركين تعرفه هاي عمومي-كشاورزي و صنعتي در آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق كه در سايت موجود است بيان گرديده و براي بهره مندي از تعرفه هاي مخفف برق علاوه بر ارائه مجوزها، تطبيق كاربري مصرف با مجوزهاي ارائه شده الزامي است.
كاهش موقت قدرت قراردادي براي مشتركين تعرفه توليد (صنعت و معدن) مقدور بوده و شرايط لازم براي كاهش موقت قدرت قراردادي در آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق بند 63-4 قيد شده است.
از شرايط كاهش موقت قدرت قراردادي بايستي به لزوم رعايت كاهش براي مدت 5/1 سال براي بار اول اشاره كرد به اين معني كه اگر مشترك صنعتي قدرت خود را به ميزان مورد نظر موقتاكاهش داده است بايستي حداقل به مدت 5/1 سال قدرت كاهش يافته را رعايت نمايد در صورت عدم رعايت تمام صورتحسابهاي صادره با قدرت اصلي(كاهش لغو شده منظور مي شود) تعديل خواهند شد .
این انشعاب ویژه متقاضیانی است که در زمان مشخص شده ای درخواست انشعاب برق را بصورت موقت دارند و هزینه های انشعاب موقت را با نظر شرکت به عنوان ودیعه پرداخت می نمایند و پس از حذف اشتراک و یا دائم نمودن اشتراک هزینه ی ودیعه مسترد می گردد.
برق مصرفي كه صورتحساب آن به صورت دوره اي تهيه و براي پرداخت به مشتركين ارسال مي گردد شامل مولفه هاي بهاي انرژي (كم باري-ميان باري و اوج) بهاي ديماند يا قدرت، بهاي انرژي راكتيو و پيك فصل مي باشد علاوه بر اينها در صورتحسابهاي بهاي برق مصرفي مبلغي تحت عناوين ارزش افزوده، ماليات يا عوارض برق نيز درج مي شود كه از مشترك اخذ و به مبادي مربوط پرداخت مي گرددولي جزو بهاي برق نيست.

پرسیدن سوال

captcha
1x 2x