مدیر امور کارکنان و رفاه

منصور شمسي گوشكي

مدیر امور کارکنان و رفاه
تلفن : 0 فکس : --

۱

نظارت و هماهنگی بر اداره امور رفاهی و درمانی کارکنان ( تامین خدمات درمانی, بیمه عمر و حوادث, پرداخت وام های مختلف و کمک هزینه های رفاهی) بر اساس قوانین و مقررات جاری.

۲

نظارت و هماهنگی در انجام امور بیمه و بازنشستگی کارکنان( برقراری حقوق بازنشستگی, از کارافتادگی, وراث, بازخرید, احتساب سوابق خدمت غیر رسمی, استرداد یا انتقال)

۳

کنترل حسن اجرای فرآیندهای تصویب و پرداخت انواع وام ها و واگذاری منازل سازمانی (تهیه و تکمیل مستندات و اطلاعات پرسنلی) براساس دستورالعمل های مربوطه .

۴

کنترل مراحل پرداخت کمک هزینه ها و سایر پرداخت های رفاهی و درمانی پرسنل براساس دستورالعمل خدمات رفاهی و درمانی به منظور اجرای دستورالعمل ایجاد انگیزه در کارکنان.

۵

نظارت بر تخصیص بهینه امکانات رفاهی موجود در شرکت براساس نیازهای پرسنل به منظور حصول اطمینان از تخصیص بهینه امکانات.

۶

کنترل فرآیند جمع آوری سوابق بیمه ای کارکنان براساس گزارشات دریافتی از سازمان تامین اجتماعی یا اظهارات بیمه شده به منظور تسهیل در انجام بازنشستگی, ازکارافتادگی و پیگیری حقوق وراث.

۷

بازنگری آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی شرکت و ارائه پیشنهادات اصلاحی از طریق انجام نظر سنجی از کارکنان به منظور بهسازی و ارتقاء آئین نامه ها و دستورالعمل های رفاهی .

۸

 نظارت وکنترل قراردادهای درمانی، عمر وحوادث تکمیلی مسئولیت کارفرما مربوط به کارکنان شرکت و پیگیری تا مبادله آن ها و نظارت وکنترل الحاقی ها و تفاهم نامه های مربوطه.

۹

نظارت و کنترل بر صدور دفترچه های درمانی یا تعویض دفاتر مربوط به کارکنان وافراد تحت تکفل و اجرای دستورالعمل ها و شورای درمانی و تصویب کلیه مدارک و نسخ همکاران جهت باز پرداخت به بیمه.

۱۰

 همکاری و اجرای دستورالعمل جانبازان و ایثارگران و برنامه ریزی لازم جهت حمایت از این پرسنل.

۱۱

 همکاری با کانون بازنشستگان صنعت برق و نظارت و پیگیری در جهت برگزاری مراسم و جلسات قدردانی از جانبازان و برگزاری جشن سالیانه همکاران بازنشسته.

۱۲

 بازدید دوره ای از واحدهای تحت پوشش شرکت و حضور در جلسات همکاران در شهرستان ها جهت پاسخگویی و مساعدت در جهت رفع مشکلات رفاهی و اداری کارکنان.

۱۳

برقراری ارتباط مستمر با کلیه واحدهای شرکت به منظور شناسایی نیازهای رفاهی.

۱۴

 نظارت بر اجرای دستورالعمل پاداش شرکت و پاداش تحصیلی فرزندان.                              .

۱۵

پیگیری و نظارت بر اجرای طرح ارتقاء سلامت روان پرسنل.

۱۷

نظارت بر برگزاری مراسم جشن تحصیلی فرزندان همکار بصورت سالیانه.

۱۸

تعامل مداوم با ادارات کار، بیمه، تعاون و ارگان های حمایتی.

۱۹

رایزنی با شرکت های بیمه جهت عقد قرارداد و استفاده از فرصت های بیمه ای.

۲۰

برنامه ریزی و پیش بینی بودجه مورد نیاز جهت خدمات رفاهی.

۲۱

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن.

۲۲

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشی HSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط.


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مهندسي برق-سيستم هاي قدرت فوق ليسانس موسسه آموزشي جاويد 1396/07/21
حسابداري لیسانس دانشگاه آزاد كهنوج 1387/12/01
حسابداري فوق ديـپـلم دانشگاه آزاد کرمان 1382/11/15
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
کارشناس مسئول رفاه و درمان امور كاركنان و رفاه 1401/09/07 1402/02/17
كارشناس بيمه و بازنشستگي امور كاركنان و رفاه 1397/07/10 1401/09/06
كارشناس بيمه و بازنشستگي امور كاركنان و رفاه 1394/07/11 1401/09/06
كارشناس بيمه و بازنشستگي دفترمنابع انساني 1392/08/28 1394/07/10
كارشناس رفاه ودرمان بيمه دفترمنابع انساني 1388/09/01 1392/08/27
کارشناس رفاه وبازنشستگي 1387/12/01 1388/08/30
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ موردی یافت نشد

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x