دفتر ایمنی و کنترل ضایعات

حمید مرادی

دفتر ایمنی و کنترل ضایعات
تلفن : 0 فکس : --

۱

 کنترل نظارت برجمع آوری آمار حوادث از واحدهای مختلف شرکت براساس فرم های گزارش حادثه به منظور تهیه و ارائه شاخص های ایمنی.

۲

کنترل و نظارت بر شناسائی علل حوادث و اقدامات اصلاحی.

۳

 بازدیدهای موردی از واحدهای مختلف شرکت براساس چک لیست ها و استانداردها به منظور شناسائی نقاط قوت و ضعف ایمنی و اتخاذ تدابیر لازم.

۴

 نظارت بر روند طراحی روش های اطلاع رسانی ایمنی (مانند بروشور، کتابچه ها، پوسترها و ...) براساس دستورالعمل های مصوب، به منظور رعایت استانداردهای ایمنی.

۵

 نظارت بر تشکیل جلسات کمیته عالی حفاظت فنی و بهداشت کار براساس قوانین کار به منظور طرح و بررسی موضوعات ایمنی و ارائه پیشنهادات لازم.

۶

 نظارت بر تشکیل پرونده ایمنی و سوابق آموزشی کارکنان و پیمانکاران براساس دستورالعمل های ابلاغی، به منظور حصول اطمینان از ایجاد سوابق ایمنی افراد.

۷

تائید میزان تجهیزات و ابزار ایمنی براساس نیازهای شناسائی شده به منظور اعلام به مسئول ذیربط.

۸

 نظارت بر تطبیق تجهیزات و ابزار ایمنی تهیه شده با مشخصات فنی استانداردهای ایمنی به منظور کنترل کیفی آن ها.

۹

نظارت بر استاندارد نمودن شرایط محیط کار در جهت رضایتمندی کارکنان.

۱۰

نظارت بر شناسایی مخاطرات و اقدامات پیشگیرانه ونظارت بر اجرای آن ها.

۱۱

نظارت بر انجام نظام مدیریت ایمنی وبهداشت و محیط زیست HSE و رعایت الزامات مرتبط.

۱۲

نظارت بر روش های سنجش اثربخشی نظام HSE در کاهش بروز حوادث.

۱۳

 نظارت برتعیین سطح مخاطرات (ارزیابی ریسک) عوامل شناسایی شده.

۱۴

 نظارت بر تهیه و تدوین روش های سطح ایمنی در ابعاد مختلف (شبکه ابزار و ماشین آلات، محیط کار مواد نیروی انسانی).

۱۵

 نظارت برانجام روش های نحوه عمل در زمان بروز حوادث .

۱۶

 نظارت بر انجام روش های مناسب حصول اطمینان از در نظرگیری ضوابط ایمنی در فرآیندهای فنی توزیع (طراحی شبکه های توزیع، تامین تجهیزات ، انبارداری و جابجایی و حمل و نقل، توسعه و احداث شبکه های توزیع، بهره برداری شبکه ها (سرویس ونگهداری، تعمیرات و ...)، نظام کنترل و راهبری شبکه و دیسپاچینگ توزیع، سیستم حفاظت شبکه).

۱۷

پیگیری تشکیل کمیته حوادث و تجزیه و تحلیل آن.

۱۸

تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران.

۲۰

پیگیری بازدید و نظارت بر خودروها.

۲۱

نظارت بر عملکرد کمیته حریم بانی امورها و ارائه آن در کمیته عالی ایمنی.

۲۲

تائید خروج ابزار کار و لوازم ایمنی از انبار.

۲۳

تائید اعزام کارکنان به ماموریت داخل استان.

۲۴

تائید مرخصی کارکنان تا۱۵روز.

۲۵

مشارکت در توسعه و نگهداشت سیستم مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست و پیشگیری از حوادث، آلاینده های محیط و اعمال ناایمن.

۲۶

حصول اطمینان از درک بیانیه خط مشیHSE توسط کارکنان زیر مجموعه و پیمانکاران مرتبط.


سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
هیچ موردی یافت نشد
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
هیچ موردی یافت نشد
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
آشنائي ويندوز98
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي
آشنائي با نظام تحول اداري کارشناسي
بهداشت رواني در محيط کار
اي اف کيوام- دوره خود ارزيابي
اي اف کيوام-استقرار نظام سرآمد
پيش بيني بار با استفاده از شبكه هاي عصبي
کارگروهي و حل مسئله
بهره برداري بهينه ازشبکه هاي توزيع
آشنايي با مفاهيم مالي
تنظيم ولتاژ سيستم توزيع
سيستم مديريت ايمني(OHSAS)
استاندارد شبكه هاي توزيع
اي اف کيو ام-دوره تربيت ارزياب
E_ايمني در برق پيشرفته
مىيريت تعارض
ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد
مديريت جلسات اداري
برنامه ريزي استراتژيك
فن بيان و آئين سخنوري
سمينار ارگونومي
تفکر استراتژيک
پدافند غير عامل(مباني, اصول و شيوه هاي پدافند غيرعامل)
پدافند غير عامل(مباني, اصول و شيوه هاي پدافند غيرعامل)
روش هاي ارزيابي اثر بخشي آموزش
مهارت چهارصفحه گسترده ها
تعيين سيستم اتصال زمين
آشنايي بااتوماسيون توزيع
پدافند غير عامل
نقش و جايگاه روابط عمومي
آشنايي با سيستم مديريت HSE
آموزش نرم افزار حسابداري جمعداريها
اصول وتكنيك مربيگري و منتورينگ
كليات اطفاء حريق و راههاي پيشگيري
روشهاي مواجهه با كاركنان دشوار
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
دوره آموزشي ويژه مديران مشاغل حساس
تحول استراتژيک
تهديدات سايبري و پدافند سايبري
اصول و مباني تبادل دانش
كارگاه آموزشي استارت آپ
نشست آموزش تخصصي،توجيهي و آگاه سازي
فرايند و فنون تصميم گيري(ويژه مديران)
منشور حقوق شهروندي
دوره آموزشي 5S
دوره آموزشي 5S
جنگ نرم,تهديد نرم و شيوه هاي مقابله با آن
مديريت استرس(بهداشت رواني در محيط کار)
بازآموزي مديران امور
اصول مديريت(از سري دوره هاي توسعه فردي)
كارگاه آموزشي مديريت استرس در شرايط اضطراري
تربيت اسلامي با تكيه بر قرآن و احاديث
جايگزيني کابل خودنگهدار بجاي شبکه سيمي
ابعاد حقوقي فساد
كمكهاي اوليه و فوريت هاي پزشکي- امدادي
امنيت، نفوذ و روش هاي مقابله با حملات سابيري(SISCO FIREPOWER)
انگيزش درکار(شيوه هاي ايجاد روحيه و انگيزه در کارکنان)
تخليه تلفني
تربيت فرزند
تربيت فرزند
دوره آموزشي نماز ويژه مديران
مديريت استرس در شرايط بحراني ويژه فرماندهان عملياتي
کار عملياتي در شرايط بحراني
اصول و مباني حاکميت شرکتي در صنعت آب و برق
سناريو نويسي
مديريت موثر وقت
مديريت موثر وقت
اصول مديريت و سرپرستي
مديريت بحران
پدافند سايبري
آموزش حفاظت از مقر
رواداري(دوره دکتر فروغي ويژه مديران)
مديريت ارزشهاي سازماني(دکتر علوي)
مهارت هاي عمومي مديريت -برقراري ارتباط(دوره توسعه فردي)
مديريت سبز
تاب آوري
مديريت بر مبناي هدف(تعيين هدف و برنامه ريزي)
پدافند غيرعامل و پدافند مردم محور
ارتقاي سلامت روان و مديريت استرس
دفاع الکترومغناطيسي و گرافيکي (اختصاصي صنعت برق)
آشنايي با قوانين و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد
روش هاي کاهش تلفات در شبکه هاي توزيع
آشنايي با زيرساخت داده هاي مكاني (SDI) و ضرورت ايجاد آن در سه حوزه آب، آبفا و توانير
مديريت اجرايي
استانداردهاي حسابداري 35 تحت عنوان ماليات بر درآمد
مهارتهاي ارتباطي مديران
ارزيابي ريسک در صنعت توزيع نيروي برق
خطاهاي انساني در صنعت
تفکر استراتژيک
تجزيه و تحليل حوادث ناشي از کار

زیر مجموعه ها

هیچ موردی یافت نشد
1x 2x