افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان رودبار جنوب به مناسبت هفته دولت
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان رودبار جنوب به مناسبت هفته دولت

08 شهریور, 1401

پروژه‌های برق شهرستان رودبار جنوب به مناسبت هفته دولت افتتاح و کلنگ‌زنی شدند.

مطالعه بیشتر
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان رابر به مناسبت هفته دولت
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان رابر به مناسبت هفته دولت

08 شهریور, 1401

پروژه‌های برق شهرستان رابر به مناسبت هفته دولت افتتاح و کلنگ‌زنی شدند.

مطالعه بیشتر
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان منوجان به مناسبت هفته دولت
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان منوجان به مناسبت هفته دولت

07 شهریور, 1401

پروژه‌های برق شهرستان منوجان به مناسبت هفته دولت افتتاح و کلنگ‌زنی شدند.

مطالعه بیشتر
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان ارزوئیه به مناسبت هفته دولت
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان ارزوئیه به مناسبت هفته دولت

07 شهریور, 1401

پروژه‌های برق شهرستان ارزوئیه به مناسبت هفته دولت افتتاح و کلنگ‌زنی شدند.

مطالعه بیشتر
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان فاریاب به مناسبت هفته دولت
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان فاریاب به مناسبت هفته دولت

06 شهریور, 1401

پروژه‌های برق شهرستان فاریاب به مناسبت هفته دولت افتتاح و کلنگ‌زنی شدند.

مطالعه بیشتر
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان بردسیر به مناسبت هفته دولت
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان بردسیر به مناسبت هفته دولت

06 شهریور, 1401

پروژه‌های برق شهرستان بردسیر به مناسبت هفته دولت افتتاح و کلنگ‌زنی شدند.

مطالعه بیشتر
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان عنبرآباد به مناسبت هفته دولت
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان عنبرآباد به مناسبت هفته دولت

06 شهریور, 1401

پروژه‌های برق شهرستان عنبرآباد به مناسبت هفته دولت افتتاح و کلنگ‌زنی شدند.

مطالعه بیشتر
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان جیرفت به مناسبت هفته دولت
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان جیرفت به مناسبت هفته دولت

05 شهریور, 1401

پروژه‌های برق شهرستان جیرفت به مناسبت هفته دولت افتتاح و کلنگ‌زنی شدند.

مطالعه بیشتر
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان بافت به مناسبت هفته دولت
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان بافت به مناسبت هفته دولت

05 شهریور, 1401

پروژه‌های برق شهرستان بافت به مناسبت هفته دولت افتتاح و کلنگ‌زنی شدند.

مطالعه بیشتر
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان نرماشیر به مناسبت هفته دولت
افتتاح و کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های برق شهرستان نرماشیر به مناسبت هفته دولت

04 شهریور, 1401

پروژه‌های برق شهرستان نرماشیر به مناسبت هفته دولت افتتاح و کلنگ‌زنی شدند.

مطالعه بیشتر
1x 2x