تعاريف :

ارزيابي : به منظور گزينش تامين كنندگان (كالا و خدمات) توانمند و ارتقاء توان آنها در جهت تامين نيازهاي سازمان در بخش كالا و خدمات ، روشي نظام مند تدوين شده است كه در جهت افزايش اطمينان متقاضيان ، بهبود كيفيت تامين ، كاهش قيمت تمام شده ، حذف انحصار و ايجاد فضاي رقابتي ايجاد گرديده است.

برون سپاري : واگذاري انجام فرآيندها يا فعاليت هاي داخلي سازمان به يك تامين كننده خارج از سازمان ، تحت قرارداد مشخصي اطلاق مي شود.

مراحل برونسپاري :

-         تحليل نيازها و معرفي اولويتها

-         تخصيص اعتبار

-         ارزيابي

-         تامين اعتبار

-         انعقاد قرارداد

-         اجرا و بهره برداري

اهداف برونسپاري :

-         بهبود كيفيت تامين

-         صرفه جويي در هزينه ها

-         تمركز بر فعاليتهاي اصلي سازمان

-         نوآوري در خدمات

-         افزايش آگاهي

-         تخصص عملياتي

شرح وظايف واحد ارزيابي پيمانكاران:

-         ارزيابي و پايش دوره اي پيمانكاران اجراي شبكه ، مشاوران مرتبط و تامين كنندگان كالا

-         بروزرساني ليست پيمانكاران و تامين كنندگان مجاز كالا

-         تهيه و بروزرساني دستورالعمل ها و روند واگذاري كار به پيمانكاران و مشاوران


Powered by DorsaPortal